Adatvédelmi nyilatkozat

A  Folprint Zöldnyomda Kft.(a továbbiakban : Adatkezelő )kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelése során az Ön érdekében  a személyes   adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.tv. és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 1. E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
CÉGNÉV: Folprint Zöldnyomda Kft.
SZÉKHELY: 1119 Budapest, Thán   Károly u. 25.
TELEPHELY: 1119 Budapest, Thán  Károly  u. 25.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-067997
ADÓSZÁM: 10370672-2-43
HONLAP: www.folprintnyomda.hu
E-MAIL CÍM: info@folprint.hu
TELEFONSZÁM: +36-1-205-5965
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Szabó Tímea

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással,

Az adatkezelés során az alábbi  jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget:

GDPR (általános adatvédelmi rendelet)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban:  Rendelet A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény; A Polgári Törvénykönyvről szóló
 • 2000. évi C. A számvitelről szóló törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről szóló és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2008. évi XLVIII. törvény; – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól
 • 2005. évi CXXXIII. A személy- és vagyonvédelmi,valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló tv.

Fogalom meghatározások E rendelet alkalmazásában:

 1. “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. “az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. “nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 5. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. “címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés ill. a kezelt adatok törlését kéri.
 11. adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 12. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelések során követendő alapelvek:

 • személyes adatokat Adatkezelő kizárólag meghatározott célból és ideig kezel.
 • személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges.
 • az érintett a hozzájárulást az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.
 • csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • adatkezelő, adatokat harmadik személy(ek) részére az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át.

Adatkezelés időtartama:

A szolgáltatások során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri azok törlését. Az adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, e-mailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 30 munkanap.

Egyéb Adatkezelések:

Állásra jelentkezés:

Amennyiben az érintett állásra jelentkezik, álláshirdetés útján, honlapon vagy e-mailen,  az érintett hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés célja, a megfelelő jelentkező kiválasztása az állásra jelentkezők közül.

Az álláshirdetésre megküldött dokumentumokban és önéletrajzban szereplő személyes adatok az állás betöltése után az alábbiak szerint kerülnek kezelésre.

Az állást betöltő pályázó adatai átkerülnek a munkavállalók adatai közé és törlésre kerül a jelentkezők adatbázisából.

Sikertelen pályázót e-mailben nyilatkoztatjuk, hogy szeretné-e ha  további 6 hónapig még adatbázisunkban szerepelne, és álláslehetőség esetén megkereshessük.

Válasz nélkül, és nemleges válasz esetén az állásra jelentkezők adatait 15 napon belül törlésre kerül a rendszerből.

Az érintett ezen időn belül is bármikor élhet azzal a jogával, hogy a személyes adatai azonnal törlésre kerüljenek az adatbázisból.

Az érintettek jogai:

Tájékoztatásra való jog:

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni, az érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Az Érintett kérésére, az Adatkezelő tájékoztatást  ad a rá vonatkozó  kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel  összefüggő tevékenységről, továbbá kik és milyen célból kapják meg az adatokat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számítva 30 napon belül írásban, adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés kérése:

A nem megfelelő személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő egészítse ki vagy javítsa a  hiányosan, pontatlanul rögzített személyes adatokat.

Személyes adatok törlése:

Az érintett kérheti az Adatkezelőt, személyes adatainak törlését.

A személyes adatokat az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat ha az adatkezelés  közérdekű feladat végrehajtásához szükséges,

ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, a személyes adatainak törlésére a tiltakozás átvételétől  30 napon belül kerül sor.

Kivételt képez, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket, vagy azt az esetet amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Facebook:

Elérhetők vagyunk a Facebookon Folprint Zöldnyomda Kft. néven.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az aktuális információkról, minket érintő hírekről.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés  a  közösségi  oldalakon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A szolgálatatásokat a Google Analytics biztosítja.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján  adatvédelmi irányelvek és szabályzat, a  /www.facebook.com/folprint.zoldnyomda.kft/about/?ref=page_internal l  címen kaphat.

WEBSHOP:

 1. A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás  esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
 2. A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 3. A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
 5. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztató elérhető a honlapon.

Időtartam:

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 Honlap:

Az adatkezelés célja, a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, , a látogatottság mérésére, statisztika készítése, és a látogató jogainak védelme.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének. A honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból  30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Társaságunk az Ön személyes adatait  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön  e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül  megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

  Sütik (cookiek kezelése:

Mi az a cooki (süti)?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről:

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan, hozzáférés, megváltoztatás továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő (a szerver üzemeltetőjével együtt) olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Egyéb: Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat jogosult módosítani.